Önceki Sayfa
Elif Çimen

Elif Çimen

1993 doğumlu Elif Çimen, İstanbul'da yaşayan ve ağırlıklı olarak figüratif ve soyut dışavurumcu sulu boya çalışmaları yapan bir sanatçıdır. Hayatındaki akışı sürdürme isteği ile onu kontrol etme çabası arasındaki çelişki, onun yıllarca yeni bir sulu boya tekniği üzerinde çalışmasına neden oldu.

Çimen, esasında epey zor olarak addedilen sulu boyayı kullanır ve sulu boya ile hayatı arasında bir paralellik kurar. Amacı yıllardır kontrol altına alamadığı hayatını kontrol edebilmeye çalışmaktır. Keza sulu boya ile hayatının akışkanlığını ve düzensizliğini bire bir örtüştürür. Düzensizlik, akışkanlık, akış dışılık, kontrol dışılık, çelişkiler, yetersizlik, dış faktörler, karakteristik özellikler: Nasıl olurdu da sulu boyayı aklındaki şekli ile kontrol edebilirdi? Nasıl olurdu da hayatını tahayyül ettiği şekli ile kontrol edebilirdi? İlk zorluğu çözdüğünde diğerinin de çözüleceğine inanarak başladı. Kontrollü akış; tam olarak istediği şeydi.

Teknik olarak bu kontrollü akışı yakalamak için temel ve geleneksel olarak ham kanvas ve tüp - yer yer tablet- sulu boyalar kullanır. Figürlerinde realistik bir bakış kullanarak sulu boyanın ne şekillerde kullanılabileceğini izleyiciye gösterirken; kalan soyut dışavurumcu çerçevesinde sulu boyanın akışkanlığını ve kontrolsüzlüğünü hissettirmeye çalışır. Özellikle Art Nouveau, Vienna Secession sanat akımlarından, sanatçılardan ise Georgia O'Keeffe, Egon Schiele, J.S. Sargent, Edourd Vuillard; hayat olarak ise kendisininkiyle özdeşleştirdiği Kandinsky'den oldukça etkilenmiştir.

Elif Çimen, 1993 yılında İstanbul’da doğmuş olup; İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi ve Galatasaray Üniversitesi Felsefe bölümlerinden mezun olmuştur. Uzun
yıllardır resim teknikleri ile uğraşan Çimen, sanat hayatına figüratif ve soyut
dışavurumcu sulu boya çalışmalarıyla yön vermektedir. Bu bağlamda çalışmalarında,
kontrol edilemeyen akışı kontrol altına alma arzusu ve düzensizlik ile akıcılığı
bir arada yansıtmaya çalışırken; aynı zamanda sulu boyanın insan algısındaki
yerini değiştirmeyi hedeflemektedir. Sanatında Art Nouveau ve Vienna Secession
gibi akımlardan etkilenirken, özellikle Georgia O’Keeffe, Egon Schiele ve John
Singer Sargent’in izlerini taşımaktadır.özellikler:Nasılolurdudasuluboyayıaklındakişekliilekontroledebilirdi?Nasılolurdudahayatınıtahayyülettiğişekliilekontroledebilirdi?İlkzorluğuçözdüğündediğerinindeçözüleceğineinanarakbaşladı.Kontrollüakış;tamolarakistediğişeydi.Çimen,esasındaepeylicezorolarakaddedilensuluboyayıkullanırvesuluboyailehayatıarasındabirparalellikkurar.Amacıyıllardırkontrolaltınaalamadığıhayatınıkontroledebilmeyeçalışmaktır.Kezasuluboyailehayatınınakışkanlığınıvedüzensizliğinibirebirörtüştürür.Düzensizlik,akışkanlık,akışdışılık,kontroldışılık,çelişkiler,yetersizlik,dışfaktörler,